A pap keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen

A pap: Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!

Hívek: És a te lelkeddel.

A pap: Könyörögjünk! (rövid csend)

Istenünk tekints könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindi állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Igeliturgia
Házasságkötési kérdések

Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt.

A pap ezekkel a szavakkal, vagy hasonlókkal szól a jegyesekhez:

Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

Pap: (vőlegény neve) megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Vőlegény: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Vőlegény: Ígérem!

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Vőlegény: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

Vőlegény: Ígérem!

Pap: (menyasszony neve), megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Menyasszony: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Menyasszony: Ígérem!

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Menyasszony: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

Menyasszony: Ígérem!

A házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása

Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.

Forduljatok egymás felé. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül venni?

Vőlegény: Akarom!

Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül veszlek.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N.-hez feleségül menni?

Menyasszony: Akarok!

Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül megyek hozzád.

Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: “Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” (Mt 19,6)

Házassági eskü

Először a vőlegény mondja el az esküt, majd a menyasszony.

Eskü (A)

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)

Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei,

(csak a vőlegény) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből veszem feleségül

(csak a menyasszony) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből megyek hozzá feleségül

Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában.

Isten engem úgy segéljen!

Eskü (B)

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait! (Vagy olvassátok fel az eskü szavait)

Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei,

(csak a vőlegény) hogy téged N. szeretlek, szeretetből vettelek feleségül

(csak a menyasszony) hogy téged N. szeretlek, szeretetből mentem hozzád feleségül,

Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint,  és téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

A gyűrűk megáldása

A pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi, és megáldja

Pap: Áldd meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:)

Férj: N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek nevében!

Feleség: N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek nevében!

Könyörgések

A könyörgéseket hozzátartozók is felolvashatják

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Isten, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

Pap/felolvasó: A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap/felolvasó: A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap/felolvasó: Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap/felolvasó: A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap/felolvasó: A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Pap: Mindenható Istenünk! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és méltók legyünk elnyerni mindazt, amit ígértél! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen

A liturgiát vezető pap döntése szerint további könyörgések is beiktathatók.

Házassági áldás

A pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást

Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, és kérve kérjük számukra Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa Őket, mert házasságukat is néki köszönik.

Világ teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni.

Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára (,hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék egyházad)!

A te dicséretedet zengjék az örömben és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek!

A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen

Befejező rész

Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

Közösen: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!

Hívek: Ámen!

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben) találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!

Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

Ha tetszett a cikk küld el barátaidnak, ismerőseidnek!